Obec a nemovitý majetek - aktuálně a v souvislostech

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

Termín a místo konání:

úterý 27. 11. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zaměstnancům a úředníkům územně samosprávných celků zodpovědných za správu majetku a hospodaření s ním.

 

Anotace:

 

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné.

 

Kromě zákona o obcích se téma týká občanského zákoníku, zákona o registru smluv a katastrálních předpisů. K dispozici je rovněž četná judikatura.

 

S majetkem obce je nutno nakládat s péčí řádného hospodáře. To však není dost dobře možné bez hlubších znalostí všech souvislostí.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zákon o obcích a nakládání s nemovitým majetkem obcí.

 

2. Procedurální pravidla při nakládání s majetkem obce a následky jejich nedodržení. Povinnost péče řádného hospodáře.

 

3. Povinnosti ze zákona o registru smluv a následky jejich nesplnění (zákon č. 340/2015 Sb.).

 

4. Nemovité věci hmotné a nehmotné a jejich součásti a příslušenství.

 

5. Co je dočasná stavba?

 

6. Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.

 

7. Co je to právo stavby a jak ho efektivně využít?

 

8. Obec jako oprávněná či povinná ze služebnosti a reálného břemena.

 

9. Judikatura a aktuální legislativní vývoj.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.