Zákon o odpadech a související předpisy v praxi

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 25. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář akreditován u MV.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

ZÁKON O ODPADECH č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (o podrobnostech nakládání s odpady, Katalog odpadů)

- působnost zákona a základní pojmy

- povinnosti týkající se nakládání s odpady, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení,

- obchodník s odpady a zprostředkovatel, černé skládky, školní sběr

- povolení a souhlas podle nového zákona

- zákaz skládkování využitelných odpadů, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce

- komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí, nové povinnosti obcí

- nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další),

- evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství

- přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy

- přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou)

 

SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

- poplatky za komunální odpad,

- zákon o výrobcích s ukončenou životností (např. pneumatiky, elektrozařízení) ve vztahu k obcím

 

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.