Nový stavební zákon, Změnový zákon a JES

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT pro oblast právo.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

úterý 31. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:                    

9:30-15:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR (AK/PV-20/2022, AK/VE-15/2022)

Po skončení online semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, pracovníky investičních oddělení orgánů veřejné správy, projektanty, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Představení nové právní úpravy - zák. 283/2021 (nový stavební zákon), zák. 284/2021 (změnový zákon), zákon 148/2023 (JES) , zákon 149/2023, kterým se mění další zákony v souvislosti JES a jejich role při povolování staveb

2) Systém veřejné správy ve vazbě na povolování staveb

 • Současná organizace SU a DO

 

3) Vliv přechodných ustanovení na povolovací procesy

 • vliv nového stavebního zákona na řízení zahájená před nabytím účinnosti
 • délka řízení v přechodném období
 • využití stávajících podkladů – projektové dokumentace a závazných stanovisek v nové právní úpravě

 

4) Změny v organizaci stavebních úřadů v přehledu

 • působnost ve věcech stavebního řádu
 • nové stavební úřady - Dopravní a energetický stavební úřad, MPO, MD
 • vliv reorganizace (zrušení speciálních stavebních úřadů) na povolovací proces
 • věcná působnost ve vazbě na klasifikaci staveb

 

5) Změny v organizaci dotčených orgánů ve vazbě na povolování staveb v přehledu změny v činnosti dotčených orgánů ve vazbě na změnový zákon

 • zavedení JES (jednotného enviromentálního stanoviska)
 • změny v činnosti dotčených orgánů ve vazbě na JES
 • pravidla pro činnost dotčených orgánů – vydávání ZS, stanovisek, vyjádření

 

6) Informační systém veřejné správy

 

7) Stavební právo hmotné

 • rozdělení stavebních záměrů
 • požadavky na stavby
 • projektant a projektová dokumentace
 • povinnosti při přípravě provádění a odstraňování stavby

 

8) Povolení záměru

 • žádost, lhůty, účastníci řízení, povolení, kolaudace, odvolání

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.