Místní a účelové komunikace - online seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 26. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů, investičních odborů a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Aktuální právní úprava - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Řešení základních otázek – co je komunikace, cesta nebo pozemek, nezbytná cesta, historická práva, vlastnická práva. Komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy. Právní vztahy ke komunikaci na cizích pozemcích (otázky rekonstrukce, oprav a údržby.

3. Technické parametry pozemních komunikací. Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam. Účelové komunikace, polní a lesní cesty. Překážky na místních komunikacích a jejich řešení. Určení právního stavu. Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací. Možnosti omezení jízdy kamionů na místních komunikacích. Komunikace - deklaratorní řízení. Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí. Územní plány obcí a dopravně technické stavby. Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace. Místní komunikace na veřejném zájmu. Otázky omezení práv vlastníků a vyvlastnění.

4. Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi.

5. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:

  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení.

6. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.

7. Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování. Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení). Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci. Kontrola průběhu stavby, činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy. Změna stavby před dokončením. Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.