Měření rychlosti vozidel a přestupky související

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička                                                                                               

 

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti pro přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 21. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

 

 

Seminář je akreditován u MV.

 

 

 

 Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář se věnuje problematice měření rychlosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích a přestupků souvisejícím s překračováním rychlostních limitů, se zaměřením na jejich prokazování.

Tento konzultační seminář se zaměřuje na typy měřičů rychlosti, podmínky při měření rychlosti vozidel, subjekty oprávněné k jeho provádění a vyhodnocování výsledků měření, včetně minimálních standardů při dokazování jednotlivých skutkových podstat přestupků dle § 125 odst. 1 písm. 2, 3, 4, případně § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto semináře je prohloubit stávající znalosti o předmětné problematice a získat nové zkušenosti s ní související, v návaznosti na specifika dokazování tohoto typu přestupku, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

Seminář je určen zejména úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů, vykonávajícím správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  • Typy měření rychlosti vozidel (radar, laser, úsekové měření);

  • Technické podmínky a tolerance měření;

  • Subjekty oprávněné k měření rychlosti vozidel;

  • Vyhodnocování výsledků měření (mřížka);

  • Rozbor a kvalifikace skutkových podstat předmětných přestupků;

  • Provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);

  • Výrok rozhodnutí, odůvodnění se zaměřením na zavinění, naplnění materiální stránky přestupků apod.

  • Judikatura

  • Diskuse a sdílení zkušeností

 

 

!!!POZOR AKCE!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.