Měření rychlosti vozidel a přestupky související

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 19. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Poznámka: Seminář se věnuje problematice měření rychlosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích a přestupkům souvisejícím s překračováním rychlostních limitů, se zaměřením na jejich prokazování.

Výklad bude zaměřen na typy měřičů rychlosti, podmínky při měření rychlosti vozidel, subjekty oprávněné k jeho provádění a vyhodnocování výsledků měření, včetně minimálních standardů při dokazování jednotlivých skutkových podstat přestupků dle § 125 odst. 1 písm. 2, 3, 4, případně § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto semináře je prohloubit stávající znalosti o předmětné problematice a získat nové zkušenosti s ní související, v návaznosti na specifika dokazování tohoto typu přestupku, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

 

Seminář je určen zejména úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů, vykonávající správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Typy měření rychlosti vozidel (radar, laser, úsekové měření);
  • Technické podmínky a tolerance měření;
  • Subjekty oprávněné k měření rychlosti vozidel;
  • Vyhodnocování výsledků měření (mřížka);
  • Rozbor a kvalifikace skutkových podstat předmětných přestupků;
  • Provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);
  • Výrok rozhodnutí, odůvodnění se zaměřením na zavinění, naplnění materiální stránky přestupků apod.
  • Judikatura.
  • Diskuse a sdílení zkušeností

 

Každý účastník po semináři obdrží v elektronické podobě knihu "Zákon o silničním provozu, vyhláška č. 291/2015 Sb., a výběr předpisů souvisejících", jejímž autorem je Mgr. Petr Hrdlička, Mgr. Eva Židův - srpen 2023.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.