LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech)

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 24. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

V současné době požádáno o akreditaci MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • porovnání zákona č. 185/2001 Sb. a nové odpadové legislativy – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a související tzv. změnový zákon
 • nový zákon o odpadech - působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby
 • povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady
 • povolení podle nového zákona o odpadech
 • zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“
 • nakládání s vybranými druhy odpadu (komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další), černé skládky
 • evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství
 • přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
 • přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou)
 • poplatky za komunální odpad podle tzv. změnového zákona
 • výrobky s ukončenou životností – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a autovraky

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.