Koncentrační zásada a lhůty ve veřejném stavebním právu

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

pátek 24. 3. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-50/2023; AK/VE-23/2023).

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají a pro další zájemce o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1.  Obecná právní úprava koncentrace a lhůt dle správního řádu

 • Pojem koncentrace
 • Dokazování v řízení
 • Lhůty a počítání času  - zákonné, prekluzivní, přiměřenost lhůty
 • Přerušení běhu lhůty
 • Koncentrace v odvolacím řízení

2. Koncentrace a lhůty v územním řízení

 • Oznámení o zahájení řízení – poučovací povinnost stavebního úřadu
 • Námitky účastníků, závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Rozsah námitek – s ohledem na postavení účastníka řízení
 • Veřejné ústní jednání
 • Informační povinnost žadatele
 • Lhůty pro vydání územního rozhodnutí

3. Koncentrace a lhůty ve stavebním řízení

 • Oznámení o zahájení řízení – poučovací povinnost stavebního úřadu
 • Námitky účastníků, závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Rozsah námitek – závisle na postavení účastníka řízení
 • Lhůty pro vydání stavebního povolení

4. Koncentrace ve společných řízeních

 • Společné územní a stavební řízení
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
 • Společné územní a stavební řízení s posouzení vlivů na životní prostředí

5.  Koncentrace v řízení o odstranění záměru

 • řízení o odstranění stavby
 • řízení o dodatečném povolení stavby
 • řízení o dočasné stavbě
 • řízení o obnovení předcházejícího stavu stavby

6. Kolaudace záměru

 • kolaudační souhlas
 • kolaudační rozhodnutí

7. Řízení podle zákona o vyvlastnění

 • Lhůty ve vyvlastňovacím řízení – zejm. lhůta pro nařízení ústního jednání, vyrozumění o ústním jednání, nařízení ústního jednání, lhůta pro uplatnění námitek a důkazů v řízení,
 • Lhůta pro rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení a lhůta pro zahájení účelu vyvlastnění
 • Připravovaná novela zákona o vyvlastnění

8. Řízení dle liniového zákona

 • Specifika řízení – platnost územního rozhodnutí, společného povolení, společné jednání s dotčenými orgány, lhůta k vydání závazného stanoviska dotčených orgánů
 • Specifika správního soudnictví – zkrácení lhůty pro podání správní žaloby, lhůta pro rozhodnutí správního soudu.
 • Připravovaná novela liniového zákona

9. Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb.

 • Lhůty v řízení o povolení záměru – zejm. lhůty pro námitky účastníků řízení, veřejné ústní projednání, lhůty pro rozhodnutí,
 • Lhůty pro podání správních žalo

10. Diskuze

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

​​​​​​​


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.