Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

pátek 5. 4. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za investice, výstavbu a správu majetku, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Stavební zákon - správní řízení, lhůty, závazná stanoviska. Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb. Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících.

 

2. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení. Smluvní ujednání podle občanského zákoníku a zásady tvorby smluv. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr. Nejčastější vady dokumentace a jejich řešení. Rozbor a závaznost norem, technických předpisů.

 

3. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka, stavebního podnikatele a stavbyvedoucího. Práva a povinnosti zpracovatele dokumentace, autorský dozor, technický dozor, manažer projektu, koordinátor bezpečnosti práce, správce programu. Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad. Bezpečnostní a technické předpisy ve stavebnictví. Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, plošné stavby, komunikace, chodníky, věcná břemena.

 

4. Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr. Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Rozbor a závaznost druhu cen. Odpisování u územně samosprávných celků a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce. Katastr nemovitostí a navazující úkony. Závaznost nebo nezávaznost údajů z katastru nemovitostí.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.