Evidence obyvatel - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a předpisy související

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Evidence obyvatel - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a předpisy související

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 

Lektorka působila na Krajském úřadu Ústeckého kraje, kde se intenzivně věnovala problematice evidenci obyvatel, vidimaci a legalizaci, správnímu řízení na úseku evidence obyvatel i správního řádu obecně. Taktéž praktikuje metodiku na úseku Dobrovolných svazků obcí. Mentoruje na úseku volebního zákona.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 20. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají agendou evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu a dalším zájemcům o tuto oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

 • platná legislativa a základní pojmy související s evidencí obyvatel,
 • výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, působnost jednotlivých úřadů,
 • údaje vedené o obyvatelích v základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel,
 • zapisování údajů do registru obyvatel a do agendového informačního systému evidence obyvatel a jejich využívání,
 • evidence obyvatel a vazby na základní registr územní identifikace adres a nemovitostí,
 • kontrola a ověřování správnosti údajů, odstraňování nesprávných a zpochybněných údajů (reklamací), poskytování údajů z registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu,
 • vedení elektronické a manuální evidence obyvatel, uchovávání a archivace,
 • problematika trvalého pobytu občanů, vznik místa trvalého pobytu ze zákona a po nabytí státního občanství ČR a po ukončení pobytu v zahraničí,
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu a úkony ohlašovny související s touto změnou,
 • ukončení trvalého pobytu občana na území ČR,
 • zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana,
 • problematika adres pro doručování písemností, zápis, změny a zrušení v agendovém informačním systému,
 • rodná čísla,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel,
 • přestupky a jiné správní delikty při vedení a využívání informačního systému evidence obyvatel,
 • evidence obyvatel a vazby na volby a referenda
  • platná legislativa související s volbami a konáním referenda,
  • tvorba a vedení seznamů voličů (oprávněných osob) pro jednotlivé druhy voleb a referenda, jejich aktualizace, vyznačování překážek výkonu volebního práva, poznámek a pořizování výpisů pro potřeby okrskových volebních komisí,
  • vytváření stálých volebních okrsků, jejich vymezení a možné úpravy,
  • vydávání voličských průkazů,
  • ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v ROB a v AISEO v době přípravy voleb a v jejich průběhu, úlohy ohlašoven při plnění úkolů v době přípravy a v průběhu voleb nebo referenda dle časového harmonogramu.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.