Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

Přednáší: Mgr. David Marek   

Lektor působí jako vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 17. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditovaný u MV ČR (AK/PV-149/2013; AK/VE-73/2023).
Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.
 

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou různé typy správních řízení či jiné úkony, při kterých je třeba doručovat písemnosti (zejména rozhodnutí) účastníkům těchto řízení či jiným adresátům výkonu veřejné správy.

Cílem semináře je kvalifikované a komplexní prohloubení a aktualizace poznatků a vědomostí účastníků z oblasti právní úpravy doručování ve veřejné správě (zejména správní řád a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Dále shrnout zásady pro doručování ve správním řízení s důrazem na jeho elektronické aspekty a definovat změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty výkonu veřejné správy, které přinesly datové schránky.

Poznámka: V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecné principy a zásady doručování ve správním řízení.

2. Kdo, kam, kde a jak doručuje.

3. Pořadí způsobů doručování.

  • Doručení na místě.
  • Datové schránky.
  • Adresa pro doručování, e-mail.
  • Adresa trvalého pobytu/sídla.

4. Nesprávný způsob doručování, důsledky a možnosti nápravy.

5. Překážky při doručování, fikce doručení a možnosti jejího zvrácení – navrácení v předešlý stav.

6. Doručování do ciziny

7. Lhůty při doručování.

8. Doručování veřejnou vyhláškou.

9. Ustanovení opatrovníka.

10. Zastoupení, plná moc a související otázky doručování.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.