Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů

  • Domů
  • Semináře
  • Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů

!!! SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT ON-LINE !!!!

Přednáší: Mgr. David Marek                 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lektor působí na Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015.

Termín a místo konání:

úterý 3. 11. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou různé typy správních řízení či jiné úkony, při kterých je třeba doručovat písemnosti (zejména rozhodnutí) účastníkům těchto řízení či jiným adresátům výkonu veřejné správy.

Cílem semináře je kvalifikované a komplexní prohloubení a aktualizace poznatků a vědomostí účastníků z oblasti právní úpravy doručování ve veřejné správě (zejména správní řád a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Dále shrnout zásady pro doručování ve správním řízení s důrazem na jeho elektronické aspekty a definovat změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty výkonu veřejné správy, které přinesly datové schránky.

Poznámka: V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecné principy a zásady doručování ve správním řízení.

2. Kdo, kam, kde a jak doručuje.

3. Pořadí způsobů doručování.

  • Doručení na místě.
  • Datové schránky.
  • Adresa pro doručování, e-mail.
  • Adresa trvalého pobytu/sídla.


4. Nesprávný způsob doručování, důsledky a možnosti nápravy.

5. Překážky při doručování, fikce doručení a možnosti jejího zvrácení – navrácení v předešlý stav.

6. Doručování do ciziny

7. Lhůty při doručování.

8. Doručování veřejnou vyhláškou.

9. Ustanovení opatrovníka.

10. Zastoupení, plná moc a související otázky doručování.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.