Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace tzv. „EU projektů“

  • Domů
  • Semináře
  • Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace tzv. „EU projektů“

Přednáší: Ing. Jiří Machát, MSc.

  • zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí ČR.
  • absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně v oboru European Business and Finance.
  • zkušenosti ze soukromého sektoru v mezinárodní auditorské společnosti Deloitte s prováděním interních auditů, hodnocením rizik a poskytováním poradenských a konzultačních služeb klientům v různých odvětvích.
  • dlouhodobě se zaměřuje na problematiku auditů a kontroly dotačních titulů, zejména projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek.
  • Dlouhodobé zkušenosti s vlastní přednáškovou a publikační činností.

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 9. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

•          Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to jak na úrovni poskytovatelů dotací, tak především z řad jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z evropských fondů, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (AO), včetně získání přehledu o hlavních rizikových oblastech, zdrojích častých pochybení a typových auditních zjištění. Podstatná část semináře bude věnována oblasti veřejných zakázek. Představeny budou zejména problematické oblasti zadávání veřejných zakázek, typové příklady porušení zákona o zadávání VZ, aktuální výkladová praxe a zdroje opakujících se pochybení.

•          Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, odbory/oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další.

Cíl semináře:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik a administraci projektu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

a)        Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z fondů EU, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů;

b)        Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření auditů; 

c)         Nejčastější a typová pochybení účinného fungování řídících a kontrolních systému jednotlivých operačních programů na úrovni poskytovatelů dotací;

d)        Časté nedostatky, typová pochybení a rizikové oblasti realizace a administrace tzv. „EU projektů zaměřených zejména na oblast veřejných zakázek.

Kromě této oblasti se dále jedná o dodržení pravidel způsobilosti, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace/výzvou, dodržení právních předpisů EU i ČR, požadavky na oblast účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E atd.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.